line_gbg70.gif (2214 bytes)

Literature

line_gbg70.gif (2214 bytes)

Proverbs from Žejane (Jeien)

Proverbele au fost culese de Andrei Glavina, din Jeien şi au fost reproduse de Iosif Popovici în Dialectele Romåne din Istria, Partea a II-a, p 81, Halle, 1909. Nesesizånd diferenţele dintre graiul din Suşnieviţa şi cel din Jeien, Glavina a făcut cåteva greşeli punånd pe seama vorbitorilor din Jeien unele fonetisme din propriul său grai (Suşnierviţa).

These sayings have been collected by Andrei Glavina, from Jeien and have been reproduced by Iosif Popovici in Dialectele Romåne din Istria = The Romanian Dialects in Istria, Part II, pp. 81, Halle, 1909. Glavina didn't realize the differences between the dialects in Suşnieviţa and in Jeien and he made some mistakes by attributing to the people in Jeien some phonetisms from his own dialect (Suşnieviţa).

See also the Photo Gallery from the same book.

Părcoliţe
[Istro-Romanian]

Proverbe
[Romanian]

Proverbs
[English]

Čire vire de depårte, spuravę' čudę. Cine vine de departe, spune multe Who comes from far away tells many things. ( Long ways, long lies.)
Båte fl'eru pira-i cåd. Bate fierul pånă-i cald Strike the iron while it is hot. (Hoist your sail when the wind is fair.)
Astez miie, măre ţiie. Astăzi mie, måine ţie I today, you tomorrow.
Burę lęmnę fåče bur foc. Lemnul bun face foc bun Good wood makes good fire.
Mai bur ie åstez ovu nego măre gal'ira. Mai bun e astăzi oul decåt måine găina Better the egg today than the hen tomorrow.
Scålele se meturę de sus ăn jos, ne de jos ăn sus. Treptele se mătură de sus în jos, nu de jos în sus You must sweep the strairs downward not upward.
Ămnę bęt ca şi cărele [brek] turbåt. Umblă beat ca si cåinele turbat He walks drunk like the rabid dog.
Nu ie cårne far de ose.

[Shouldn't the word "far" have a diacritial "ă" that sounds between "a" and "e" or "ę"?]

Nu este carne fåră oase There is no meat without a bone.
Cårna di la ose ie mai dul'če. Carnea de la oase e mai dulce. The closer to the bone, the sweeter the meat.
Şi cări [breki] mărăncu din mărvičele če cådu di la scåndu lu gospodåru.

What means "din mărvičele"?

Şi cåinii mănåncă din făråmiturile ce cad de la masa stăpånului Even dogs eat their master's leftovers.

[literal meaning is: even dogs eat food that falls from the master's table]

Muncå nu ie ruşire. A månca nu e ruşine There is no shame in eating.
Viru bevu juri, ne tote båbele. Vinu-l beau junii, nu toate babele. It is the young men who drink the wine, not the [all] old women.

Young men drink wine, not all women

Cåsta lume făcuta ie cu scåle: uri mergu ăn sus, ål'ţi ăn jos. Lumea aceasta e făcută cu trepte: unii merg în sus, alţii în jos The world is made of stairs: some walk upward, some downward.
Didu căntę, båba jokę. Moşul cåntă, baba joacă The old man sings, the old woman dances.
Lu Domnu şi lu drîcu nu se pote sluji o votę. Lui Dumnezeu şi lu dracu nu se poate sluji deodată You cannot serve Got and the Devil at the same time.
Cårle jokę far de mujikę ie munit Cine joacă fără muzică e nebun He who dances to no music is crazy.
Căn te-nsori te lezi cu comostrile de gut păr la timiter Cånd te însori te legi cu hamurile de gåt pånă la cimitir When you marry you put the harness around your neck until the grave.
Juri mai mund cåftu la neveste nego la fete Junii mai mult se uită la neveste, decåt la fete Young men rather watch married women than young girls.
Ce a făcut maia va fåce şi feta Ce a făcut mama va face şi fata What the mother does the daughter does. (Like mother like daughter.)
Nunta far de ărs şi morta far de plăns nu se pote Nuntă făr-de rås şi moarte făr-de plåns nu se poate There isn't wedding without laughter and death without crying.
Åţa se prikinş iuve-i mai subţire Aţa se rupe unde-i mai subţire The thread breaks where it is thinnest.
Cela vikş lu cui årde cåsa Acela strigă lu cui (căruia) îi arde casa The one whose house is on fire is the one who shouts.
După gustu lu åt nu-ţ lå mul'ere După gustul lu altu (altuia) nu-ţi lua muiere (soţie) Do not marry for another's taste.
Mora bure måcire şi bovån Moara bună macină si bolovani The good mill also grinds rocks.
Roba nu face fråtăru Haina (sutana) nu-l face pe călugăr It is not the robe that makes one [the] monk.
Såki tråje foc la ola lui Fiecare trage foc la oala lui Everyone draws fire to his pot.
Din cala lu omu bet şi Domnu se dåie la o bande Din calea omului beat şi Dumnezei se dă la o parte Even God avoids the drunk.
Source:
  • Courtesy of Prof. Petru Neiescu of U. of Cluj, Bucharest, Romania.

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran and Petro Neiescu

Created: Tuesday, January 03, 2006; Last updated: Wednesday August 04, 2010
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA